ศาลจังหวัดมหาสารคาม
Mahasarakham Provincial Court
ประวัติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพี พัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์