ศาลจังหวัดมหาสารคาม
Mahasarakham Provincial Court
อัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี